Het CDA is voorstander van vernieuwing aan de Oostwand van de Grote Markt. Maar we zijn tegen het huidige voorstel van het deelproject Groninger Forum. Deze voldoet volgens het CDA niet aan de criteria zoals die van te voren zijn vastgesteld.

Nu beide colleges hebben aangegeven op zoek te willen gaan naar aanpassing van de plannen zullen die plannen in voldoende mate moeten voldoen aan de eisen. Deze waren en zijn voor het CDA volstrekt helder:

  • Om daadwerkelijk aan economische structuurversterking te voldoen zal een substantieel deel van de bezoekers van buiten de regio moeten komen. Dan geef je de binnenstad werkelijk een nieuwe impuls, door nieuwe bezoekers die vermoedelijk normaal niet zouden komen aan te trekken, die vervolgens ook bestedingen in de binnenstad gaan doen.
  • De activiteiten die plaatsvinden in het Forum zullen nieuw moeten zijn of aanwijsbaar vernieuwend. Dus niet alleen bestaande instellingen en voorzieningen met een nog volstrekt onhelder “vernieuwend concept”. Maar nieuwe dragende activiteiten die van meerwaarde zijn voor de binnenstad en de regio.
  • Fatsoenlijk en goed onderbouwde financiële huishouding. Een deugdelijke exploitatie die toekomstbestendig is en niet alleen afhankelijk is van (onzekere) overheidssubsidie. Dat betekent ook meer ruimte voor commerciële invulling. Het totale investeringsbudget zal solide en sluitend moeten zijn, waarbinnen tegenvallers kunnen worden opgevangen.

Het CDA is zich er van bewust dat dit een behoorlijke verandering betekent van de plannen die eerder zijn ingediend door de stad Groningen. Alleen bij een aanzienlijke aanpassing van deze plannen kan de Statenfractie van het CDA instemmen. De vernieuwing van de Grote Markt valt of staat echter niet met het deelproject Groninger Forum. De aanpak van de Oostwand kan wel degelijk plaatsvinden (met of zonder het Forum) en daarmee ook de door de stad voorgerekende financiële consequenties inperken. Deze keuze is echter aan de Stad Groningen!